Regulamin

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, PONIEWAŻ WPŁYWAJĄ NA TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI. NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CAŁEJ ZAWARTOŚCI WWW.INTERNATIONALPROPERTYFORSALE.COM („STRONA INTERNETOWA SPOT BLUE”) ORAZ DO WSZELKIEJ KORESPONDENCJI POCZTOWEJ MIĘDZY SPOT BLUE A TOBIE. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ SPOT BLUE OZNACZA, ŻE AKCEPTUJESZ NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI W PEŁNI NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYBIERASZ U NAS REJESTRACJĘ CZY NIE. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEGO REGULAMINU, PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ SPOT BLUE. NINIEJSZE WARUNKI WYDAWANE PRZEZ SPOT BLUE INTERNATIONAL PROPERTY LTD, NUMER FIRMY 4864440, LINK HOUSE, 140 THE BROADWAY, TOLWORTH, SURREY, KT6 7HT.

Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane 10 STYCZNIA 2007.

1. Wstęp

1. Dostęp do niektórych obszarów witryny Spot Blue będzie możliwy bez konieczności rejestrowania swoich danych w Spot Blue. Niektóre obszary witryny Spot Blue są dostępne tylko po zarejestrowaniu się.
2. Spot Blue może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki poprzez aktualizację niniejszego wpisu. Powinieneś od czasu do czasu odwiedzać stronę internetową Spot Blue, aby zapoznać się z aktualną notą prawną, ponieważ jest ona wiążąca dla Ciebie i Spot Blue. Niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zastąpione wyraźnie określonymi notami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach witryny Spot Blue.

2. Licencja

1. Możesz drukować i pobierać fragmenty witryny Spot Blue do prywatnego, niekomercyjnego użytku, na następujących zasadach:

1. żadne dokumenty ani grafiki znajdujące się na stronie internetowej Spot Blue nie są w żaden sposób modyfikowane;
2. żadne grafiki na stronie internetowej Spot Blue nie są wykorzystywane oddzielnie od towarzyszącego im tekstu;

2. Informacja o prawach autorskich Spot Blue i niniejsza informacja o pozwoleniu znajdują się we wszystkich kopiach.
3. O ile nie określono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej (w tym prawa do baz danych) do wszystkich materiałów znajdujących się na stronie internetowej Spot Blue (w tym między innymi zdjęć i obrazów graficznych) są własnością Spot Blue lub jej licencjodawców. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zabrania się wykorzystywania w jakimkolwiek celu fragmentów witryny Spot Blue w sposób inny niż zgodny z postanowieniami ust. 2.1 powyżej. Jeśli naruszysz którekolwiek z niniejszych Warunków, Twoje pozwolenie na korzystanie ze strony internetowej Spot Blue automatycznie wygaśnie i będziesz musiał natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane fragmenty witryny Spot Blue.
4. Z zastrzeżeniem punktu 2.1, żadna część witryny internetowej Spot Blue nie może być powielana ani przechowywana na żadnej innej stronie internetowej Spot Blue ani włączana do żadnego publicznego lub prywatnego elektronicznego systemu lub usługi wyszukiwania bez uprzedniej pisemnej zgody Spot Blue.
5. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.
6. Jeśli chcesz wykorzystać jakiekolwiek materiały na stronie internetowej Spot Blue poza licencją udzieloną w punkcie 2, musisz uzyskać pisemną zgodę Spot Blue i zastosować się do wszelkich dodatkowych ograniczeń, jeśli zezwolenie zostanie wydane. Spot Blue może udzielić lub odmówić zgody według własnego uznania.

3. Dostęp serwisowy

1. Chociaż Spot Blue dokłada wszelkich starań, aby witryna Spot Blue była normalnie dostępna 24 godziny na dobę, Spot Blue nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna Spot Blue będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.
2. Dostęp do serwisu Spot Blue (w całości lub do jego elementów) może zostać zawieszony bez uprzedzenia.

4. Materiały i zachowanie gości

1. Zabrania się publikowania lub przesyłania do lub ze strony internetowej Spot Blue jakichkolwiek materiałów:

1. grożące, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, wywrotowe, obraźliwe, pornograficzne, obelżywe, mogące nawoływać do nienawiści rasowej, dyskryminujące, groźne, skandaliczne, podżegające, bluźniercze, naruszające zaufanie, naruszające prywatność lub które mogą powodować irytację lub niedogodności;
2. dla którego nie uzyskałeś wszystkich niezbędnych licencji i/lub zgód;
3. które stanowi zachowanie lub zachęca do postępowania, które można uznać za przestępstwo, powoduje odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób jest sprzeczne z prawem lub narusza prawa jakiejkolwiek strony trzeciej w Wielkiej Brytanii lub jakimkolwiek innym kraju na świecie; Lub
4. które są szkodliwe technicznie (w tym między innymi wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane).

2. Niedozwolone jest niewłaściwe korzystanie ze strony internetowej Spot Blue (w tym m.in. hakowanie).
3. Spot Blue będzie w pełni współpracować z każdym organem ścigania lub sądem żądającym lub nakazującym Spot Blue ujawnienia tożsamości lub zlokalizowania jakiejkolwiek osoby zamieszczającej jakiekolwiek materiały z naruszeniem paragrafu 4.1 lub paragrafu 4.2 niniejszego Regulaminu.

5. Strony internetowe stron trzecich

1. Linki do stron internetowych podmiotów trzecich zamieszczone w serwisie Spot Blue zamieszczone są wyłącznie dla Państwa wygody. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz witrynę Spot Blue. Spot Blue nie sprawdzał tych stron internetowych osób trzecich, nie sprawuje kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe ani ich zawartość. W związku z tym Spot Blue nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń na ich temat, ani żadnych materiałów tam znalezionych, ani żadnych wyników, które można uzyskać w wyniku ich wykorzystania. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się na tej stronie Spot Blue, robisz to wyłącznie na własne ryzyko. W szczególności Polityka prywatności Spot Blue online nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich.
2. Jeśli chcesz zamieścić link do tej witryny Spot Blue, możesz to zrobić tylko pod warunkiem, że zamieścisz link do strony głównej tej witryny Spot Blue, ale nie będziesz jej replikował i pod następującymi warunkami:

1. nie usuwasz, nie zniekształcasz ani w żaden inny sposób nie zmieniasz rozmiaru ani wyglądu logo Spot Blue;
2. nie tworzysz ramki ani żadnej innej przeglądarki ani środowiska granicznego wokół tej witryny Spot Blue;
3. nie przedstawiasz fałszywie swoich relacji ze Spot Blue ani nie przedstawiasz żadnych innych fałszywych informacji na temat Spot Blue;
4. nie będziesz używać w inny sposób żadnych znaków towarowych Spot Blue wyświetlanych na stronie internetowej Spot Blue bez wyraźnej pisemnej zgody Spot Blue;
5. Twoja witryna nie zawiera treści niesmacznych, obraźliwych lub kontrowersyjnych, naruszających jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek innej osoby lub w inny sposób nie jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

3. Spot Blue wyraźnie zastrzega sobie prawo do odwołania prawa przyznanego w paragrafie 5.2 w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu oraz do podjęcia wszelkich działań, jakie uzna za stosowne.
4. Klient w pełni zabezpieczy Spot Blue od odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody poniesione przez Spot Blue lub którąkolwiek ze spółek należących do jej grupy w związku z naruszeniem punktu 5.2.

6. Rejestracja

1. Każda rejestracja przeznaczona jest wyłącznie dla jednego użytkownika. Spot Blue nie pozwala na udostępnianie nazwy użytkownika i hasła jakiejkolwiek innej osobie ani wielu użytkownikom w sieci.
2. Musisz upewnić się, że dane podane przez Ciebie podczas rejestracji lub w dowolnym momencie są prawidłowe i kompletne oraz niezwłocznie poinformować Spot Blue o wszelkich zmianach, aktualizując swoje dane. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich wydanych haseł spoczywa na Tobie. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny zna Twoje hasło, powinieneś natychmiast skontaktować się ze Spot Blue, wysyłając e-mail na adres info@spotblue.com.

7. Zrzeczenie się

1. Spot Blue dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej Spot Blue były prawidłowe, Spot Blue opiera się na informacjach dostarczonych przez strony trzecie. Spot Blue może wprowadzać zmiany w materiałach znajdujących się na stronie internetowej Spot Blue lub w dowolnych produktach, usługach i cenach w niej opisanych, w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Materiały znajdujące się na stronie internetowej Spot Blue mogą być nieaktualne i Spot Blue nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. Powinieneś samodzielnie zapytać o dokładność wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronie internetowej Spot Blue.
2. Materiały znajdujące się na stronie internetowej Spot Blue są dostarczane w stanie takim, w jakim się znajdują, bez żadnych warunków, gwarancji ani jakichkolwiek innych warunków. Podane informacje nie zastępują porady prawnej, finansowej, dotyczącej nieruchomości ani innej porady eksperckiej. W związku z tym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Spot Blue udostępnia Państwu stronę internetową Spot Blue pod warunkiem, że Spot Blue wyklucza wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki i inne warunki (w tym, bez ograniczeń, warunki wynikające z przepisów prawa dotyczące zadowalającej jakości, przydatność do określonego celu oraz przy zachowaniu należytej staranności i umiejętności), które w przypadku niezastosowania się do niniejszych Warunków mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do tej strony internetowej Spot Blue.

8. Odpowiedzialność

1. Ponieważ Spot Blue opiera się na informacjach dostarczonych przez osoby trzecie i bezpłatnie udostępnia Państwu witrynę Spot Blue, Spot Blue oraz wszelkie inne strony (niezależnie od tego, czy są zaangażowane w tworzenie, produkcję, utrzymywanie lub dostarczanie tej witryny internetowej Spot Blue) oraz któregokolwiek z członków zarządu, dyrektorów, pracowników lub agentów Spot Blue, wyklucza wszelką odpowiedzialność i odpowiedzialność za jakąkolwiek kwotę lub rodzaj strat lub szkód, które mogą wyniknąć dla Ciebie lub osoby trzeciej (w tym między innymi wszelkie bezpośrednie, pośrednie, karne lub wtórne straty lub szkody, lub jakąkolwiek utratę dochodów, zysków, wartości firmy, danych, umów, wykorzystania pieniędzy, lub straty lub szkody powstałe w wyniku lub w jakikolwiek sposób powiązane z przerwą w działalności oraz czy wynikają z deliktu (w tym między innymi zaniedbania), umowy lub w inny sposób) w jakikolwiek sposób związany z witryną Spot Blue lub w związku z użytkowaniem, niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z tej witryny Spot Blue, jakichkolwiek stron internetowych, do których prowadzą linki do witryny Spot Blue lub materiałów znajdujących się na takich witrynach, w tym między innymi straty lub szkody spowodowane przez wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność użytkownika w związku z dostępem, użytkowaniem lub przeglądaniem strony internetowej Spot Blue lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów ze strony Spot Blue lub jakąkolwiek witrynę internetową powiązaną z witryną Spot Blue.
2. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spot Blue za (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem (w rozumieniu ustawy o nieuczciwych warunkach umownych z 1977 r.); (ii) oszukańczego wprowadzenia w błąd lub (iii) jakiejkolwiek odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.
3. Jeżeli korzystanie przez Ciebie z materiałów znajdujących się w serwisie Spot Blue powoduje konieczność serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu, oprogramowania lub danych, przejmujesz wszelkie tego koszty. Ponosisz wszelkie koszty łączy telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego niezbędnego do uzyskania dostępu do Internetu i przeglądania strony internetowej Spot Blue.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja

1. Niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu i będzie interpretowany zgodnie z nim. Spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

10. Ogólny

1. Nie możesz cedować, udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić żadnych swoich praw wynikających z niniejszych Warunków.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy sąd za nieważne, nieważność tego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.
3. Jeżeli naruszysz niniejsze Warunki, a Spot Blue zignoruje to, Spot Blue będzie nadal uprawniona do skorzystania ze swoich praw i środków zaradczych w późniejszym terminie lub w każdej innej sytuacji, gdy naruszysz niniejsze Warunki.
4. Spot Blue nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia pozostające poza jego uzasadnioną kontrolą.
5. Osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie ma prawa na mocy Ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r. do egzekwowania jakichkolwiek warunków niniejszych Warunków, ale nie ma to wpływu na żadne prawa ani środki zaradcze przysługujące osobom trzecim strony, która istnieje lub jest dostępna poza tą ustawą.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy witryny internetowej o nazwie domeny www.internationalpropertyforsale.com („Witryna SPOT BLUE”), której właścicielem i operatorem jest Spot Blue International Property Ltd, do której należy Spot Blue („SPOT BLUE”); numer firmy 4864440 LINK HOUSE, 140 THE BROADWAY, TOLWORTH, SURREY, KT6 7HT.

Zbieramy dane osobowe i firmowe od Członków. Dane członkowskie muszą być wyświetlane na stronie internetowej SPOT BLUE, aby wyświetlić ich status jako członka Członek SPOT BLUE.

Członkowie mają możliwość rezygnacji z członkostwa (z zastrzeżeniem warunków określonych w Konstytucji) i usunięcia ze strony internetowej. Mogą także sprawdzić lub poprawić wszelkie informacje przesłane online do SPOT BLUE. Na żądanie SPOT BLUE usunie ze swoich systemów wszelkie dane osobowe.

Informacje przesyłane przez Członków online wykorzystujemy w jeden z następujących sposobów:

aby na Twoją prośbę wprowadzić zmiany w swoim profilu
w celu zarejestrowania informacji na Twoją prośbę
aby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie lub zapytanie

SPOT BLUE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje i zawartość stron osób trzecich, jeżeli użytkownicy zawierają do nich linki.

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności, dlatego warto regularnie ją sprawdzać.

Pamiętaj o zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji użytkownika. Ma to na celu zapewnienie, że inne osoby nie będą miały dostępu do Twoich danych osobowych i korespondencji, jeśli dzielisz komputer z inną osobą lub korzystasz z komputera w miejscu publicznym, takim jak Biblioteka Publiczna lub kawiarnia internetowa.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 11 stycznia 2007 r.